Už viac ako 20 rokov patrí neodmysliteľne do oblasti našej pôsobnosti skúšobníctvo a certifikácia.

Divízia skúšobníctva VÚCHV pozostáva z akreditovaných skúšobných laboratórií fyzikálnych, analytických a textilných (SL-FAT) podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018, reg. č. 012/S-020 a akreditovaného certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky (COCV) podľa ISO/IEC 17065, reg. č. 012/P-006.

skusobnictvo

Akreditácia nám bola udelená Slovenskou národnou akreditačnou službou (www.snas.sk) a je pravidelne aktualizovaná.
O vysokej kvalifikácii, skúsenostiach a autorite pracovníkov divízie skúšobníctva svedčí tiež to, že nám Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR udelil :

Na stiahnutie:

pdf-icon   Rozhodnutie o autorizácii SKTC-118

Skúšobné laboratóriá (SL-FAT)

Testovanie, najmä vláknitých materiálov, sa v našom ústave vykonávalo od samotného vzniku VÚCHV, najmä v rámci riešenia výskumných projektov. V roku 1993 bola Skúšobným laboratóriám fyzikálnym, analytickým a textilným udelená akreditácia od SNAS, a to ako prvému subjektu v ére samostatnosti Slovenskej republiky. Od akreditácie realizujeme skúšanie textilu a odevov pre účely reklamácie tak pre firmy ako aj pre fyzické osoby.

Akreditované skúšobné laboratóriá sú objektívne, nestranné a nezávislé. Naši pracovníci dbajú na dôvernosť informácií a sú pripravení plniť požiadavky zákazníkov v čo najkratších termínoch.

Činnosť SL-FAT je zameraná na nasledovné oblasti:

 • vlákna, priadze, textílie, textilné galantérne výrobky, textilné výrobky
 • textilné hračky
 • polymérne materiály
 • vybrané zložky životného prostredia – odpadové vody, vodné výluhy, kaly, zeminy, odpady a pod.
 • poradenstvo v oblasti riešenia problémov vo výrobnom procese vlákien, plošných textílií, polymérnych materiálov a pod.

Naše laboratóriá:

 • laboratórium atómovej absorpčnej spektroskopie (AAS)
 • laboratórium UV-VIS spektroskopie
 • laboratórium svetelnej mikroskopie
 • laboratórium ekoanalytiky
 • laboratórium plynovej chromatografie (GC/MS)
 • laboratórium FT-IR spektroskopie
 • laboratórium termických a termogravimetrických metód (DSC a TGA)
 • laboratórium hodnotenia horľavosti
 • textilné laboratórium
 • laboratórium koloristiky

V našich laboratóriách testujeme nasledovné charakteristiky:

 • zdravotná nezávadnosť (hygienicko-ekologické vlastnosti)
 • pevnosť, ťažnosť, Youngov modul vlákien
 • pevnosť, ťažnosť textílií a polymérnych fólií až do 5000 N
 • termické a termogravimetrické vlastnosti
 • koloristické vlastnosti
 • horľavosť aj pre komodity určené pre automobilový priemysel v zmysle noriem jednotlivých automobiliek
 • antistatické vlastnosti
 • svetelná stabilita
 • morfológia a makromorfologická štruktúra
 • mikroskopické skúšky (priečne rezy vlákien, pozdĺžne pohľady vlákien, hodnotenie defektov materiálov a pod.)
 • identifikácia neznámych substancií
 • určenie technických charakteristík materiálov
 • reologické vlastnosti polymérov
 • iné fyzikálno-mechanické vlastnosti

Cena za skúšky je stanovená v naším podnikovom cenníku a na požiadanie (telefonicky, resp. e-mailom) radi pripravíme cenovú ponuku so zohľadnením individuálnych požiadaviek zákazníka. Pre spracovanie cenovej ponuky kontaktujte Ing. Elenu Budzákovú.

Na všetky odborné otázky je pripravená odpovedať:

Ing. Elena Budzáková, zástupca divízie skúšobníctva a SL-FAT
tel: +421 52 7842 164, +421 908 223 110, e-mail: dslfat@vuchv.sk

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky (COCV)

V rámci svojej akreditovanej činnosti COCV posudzuje zhodu nasledovných komodít:

 • výrobky textilného, odevného, galantérneho priemyslu, textilné vlákna a priadze
 • textilné hračky

s  požiadavkovými normami, národnou a európskou legislatívou, technickými požiadavkami klienta a s technickými požiadavkami verejného obstarávateľa. V rámci pôsobnosti Autorizovanej osoby SKTC-118 / Notifikovanej osoby 1634 na textilné hračky posudzuje zhodu s kritériami určenými v smernici EP a Rady 2009/48/EC v súvislosti so zákonom SR 78/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Odborní pracovníci COCV vykonávajú odborné posudzovania reklamovaných textilných výrobkov v rámci zákona 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane spotrebiteľa.

Cena za vystavenie certifikátu a za odborné posúdenie reklamovaných textilných výrobkov je stanovená v našom podnikovom cenníku a na požiadanie (telefonicky, resp. e-mailom) radi pripravíme cenovú ponuku so zohľadnením individuálnych požiadaviek zákazníka.

Podrobné informácie o tom, ako postupovať pri reklamovaní textilných výrobkov a žiadosť na odborné posúdenie reklamovaného výrobku nájdete v našom návode AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII TEXTILNÝCH VÝROBKOV.