• Vývoj a výroba v oblasti strojárskych produktov a zariadení

  Technológie, zariadenia a náhradné diely pre chemický,
  potravinársky, recyklačný a iný priemysel

 • Malotonážna výroba chemických špecialít

  Výskum a výroba v oblasti polymérnych koncentrátov a chemických vlákien

Strojárska výroba

Dodávka a montáž strojno-technologických celkov, výroba a opravy dielcov, strojov a zariadení, kooperačná výroba podľa dokumentácie.

Výskum & vývoj

Projekty základného a aplikovaného výskumu, technológie spracovania polymérov, polymérne systémy pre vlákna, fólie a plasty.

Chemická výroba

Farebné koncentráty a kompaundy, koncentráty funkčných aditív, polypropylénové strižové vlákna.

Certifikácia

Akreditované skúšobné laboratóriá, činnosť Notifikovanej osoby č. 1634.

Produkty

Strojárska výroba

Konštrukcia, výroba a opravy zariadení a technologických celkov pre oblasti:

 • výroba chemických vlákien a spracovanie polymérov (extrúzne, zvlákňovacie a dĺžiace linky, farbenie v hmote, dávkovacie, vytláčacie, sušiace zariadenia, produkčné potrubia)
 • všeobecný chemický priemysel (ohrevné systémy, sušiarne materiálov, zmiešavacie, dávkovacie, filtračné a čistiace zariadenia, podesty a platformy, nerezové nádoby a nádrže)
 • potravinársky priemysel (tabletovacie, dávkovacie, dopravníkové a prepichovacie zariadenia, nerezový program)
 • recyklačný priemysel (recyklačné linky pre spracovanie textilných odpadov, aglomeračné linky, mlecie zariadenia)
 • iné priemyselné odvetvia (logistické systémy, automatizované manipulátory, jednoúčelové zariadenia a riešenia na mieru)
 • povrchová úprava materiálov plazmou využívajúca DCSBD technológiu

Možnosti strojárskej výroby:

 • výroba náhradných dielov a komponentov bez, resp. podľa dodanej dokumentácie
 • výroba pogumovaných valcov (nevyvažovaných aj vyvažovaných)
 • generálne opravy, rekonštrukcie a renovácie strojných a elektrických častí zariadení
 • opravy vstrekovacích foriem
 • kooperačná výroba
 • dodávka automatizácie a riadiacich systémov liniek, strojov a zariadení

Chemická výroba

Výroba špeciálnych malotonážnych produktov:

 • COLORSVIT© - polymérne koncentráty farbiacich prostriedkov a aditív
 • Použitie: farbenie a modifikácia vlastností chemických vlákien, fólií a plastov v hmote

  Sortiment:

  Polymérne nosiče: PP, PE, PET, PBT, PA6, PA66, PS, PMMA, PU, PLA a ďalšie

  Farbiace prostriedky: uhlíkové sadze, titánová beloba (TiO2), farebné pigmenty, farbivá rozpustné v polyméri(s koncentráciou 1-60%)

  Funkčné aditíva pre: UV bariérovú ochranu, antimikrobiálnu úpravu, svetelnú (UV) stabilitu, termickú stabilitu, zníženú horľavosť, modifikácie nanoaditívami, termochrómne a luminiscenčné vlastnosti, antistatické a vodivostné charakteristiky, atď. (s koncentráciou aditív 1-30%)

 • KALCIFIL© - polypropylénové (PP) a polyetylénové (PE) strižové vlákna pre stavebný priemysel

 • Použitie: zvýšenie odolnosti betónov a mált voči tvorbe zmrašťovacích trhlín odolnosti voči chemickým rozmrazovacím látkam, mechanickému namáhaniu, mrazuvzdornosti a požiarnej odolnosti

  Sortiment:

  Typ: S (štandardné, nemodifikované), MIKRO (modifikované mikroplnivom), NANO (modifikované nanočasticami)

  Dĺžka rezu: 5, 12, 22, 38 mm

  Priemer vlákien: 18, 20, 25, 30 μm

 • FIBROSAN© - polypropylénové (PP) kompozitné strižové vlákna pre sorpciu ropných látok
 • Použitie: sorpcia ropných látok pri znečistení životného prostredia v dôsledku havárií, dočistenie odpadových vôd (min. 10 litrov ropných látok / 1 kg vlákna)

Výskum & vývoj & inovácie

Riešenie národných, medzinárodných a priemyselných projektov základného a aplikovaného výskumu s využitím vlastnej infraštruktúry v oblastiach:

 • koncentrátov, resp. kompaundov farbiacich prostriedkov a aditív pre modifikáciu chemických vlákien, fólií a plastov
 • modifikovaných mono- a bi-komponentných strižových a nekonečných vlákien s definovanými štruktúrnymi, fyzikálno-mechanickými a aplikačnými vlastnosťami pre textilné a technické aplikácie
 • komplexného hodnotenia vlastností koncentrátov, vlákien a textilných materiálov v laboratóriách akreditovaných podľa EN ISO/IEC 17025:2005

Vývoj strojno-technologických celkov a liniek v oblastiach:

 • technológie spracovania polymérov a chemických substancií
 • recyklačné a aglomeračné technológie
 • povrchová úprava materiálov plazmou využívajúca DCSBD technológiu
 • jednoúčelové stroje a zariadenia
 • automatizačné a riadiace systémy

Spoluriešiteľské pracoviská a odberatelia výsledkov výskumu a vývoja v SR a zahraničí:

 • univerzity a vysoké školy
 • pracoviská akadémie vied
 • odvetvové klastre a združenia
 • priemyselné podniky

Skúšanie & certifikácia

Divízia skúšobníctva (notifikovaná osoba 1634) pozostáva z akreditovaných skúšobných laboratórií fyzikálnych, analytických a textilných (SL-FAT) podľa ISO/IEC 17025 reg. č. 012/S-020) a akreditovaného certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky (COCV) podľa ISO/IEC 17065, reg. č. 012/P-006). Rozsah spôsobilosti je k nahliadnutiu na www.snas.sk

Na stiahnutie

 • Potvrdenie o notifikácii NB 1634
 • Osvedčenie o akreditácii S-020
 • Osvedčenie o akreditácii P-006


 • Skúšobné laboratóriá (SL-FAT)

  Predmet činnosti:
  • vlákna, textílie, textilné výrobky
  • textilné hračky
  • polymérne materiály
  • vybrané zložky životného prostredia – odpadové vody, kaly, zeminy a pod.
  • poradenstvo v oblasti riešenia problémov vo výrobnom procese vlákien, plošných textílií
  • polymérnych materiálov a pod.
  • posudzovanie reklamácií textilných výrobkov
  Cenovú ponuku na služby je možné vyžiadať e-mailom,resp.telefonicky

  Skúšanie:

  • hygienicko-ekologické vlastnosti – zdravotná nezávadnosť
  • fyzikálno-mechanické vlastnosti
  • koloristické vlastnosti
  • horľavostné charakteristiky aj pre automobilový priemysel

  Skúšanie prebieha v:

  • laboratórium atómovej absorpčnej spektroskopie
  • laboratórium UV-VIS spektroskopie
  • laboratórium svetelnej mikroskopie (AAS)
  • laboratórium ekoanalytiky
  • laboratórium plynovej chromatografie (GC/MS)
  • laboratórium FT-IR spektroskopie
  • laboratórium termických a termogravimetrických metód
  • laboratórium hodnotenia horľavosti
  • textilné laboratóriu

  Certifikačný orgán certifikujúci výrobky (COCV)

  • posudzovanie zhody v zmysle vyhlášky MH SR 635/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • posudzovanie zhody v zmysle STN 80 0055
  • posudzovanie zhody v zmysle kritérií stanovených verejným obstarávateľom na textilné výrobky
  • potvrdzovanie zhody textilných hračiek v zmysle zákona SR č. 78/2012 Z.z.
  Cenovú ponuku na služby je možné vyžiadať e-mailom,resp.telefonicky

  Na stiahnutie

 • Informácie pre žiadateľov – neurčené výrobky (PDF formát)
 • Informácie pre žiadateľov – určené výrobky - hračky (PDF formát)
 • Žiadosť o certifikáciu – neurčené výrobky (Word)
 • Žiadosť o certifikáciu – určené výrobky (Word)

 • Kontakt:
  Ing. Janka Vnenčáková
  Vedúca divízie skúšobníctva
  e-mail: dslfat@vuchv.sk
  tel: 00421-52-7842164, 0908223110

  Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. (VÚCHV, a.s.) je dlhodobo etablovanou spoločnosťou s bohatou históriou pôsobenia na európskom trhu, siahajúcou až do roku 1951. Ako držiteľ certifikátov kvality
  výskumnej a výrobnej činnosti podľa ISO 9001:2008, environmentálneho manažérstva podľa
  ISO 14001:2004 a akreditovaných laboratórií podľa EN ISO/IEC 17025 pôsobí v oblasti základného a aplikovaného výskumu, realizácie výsledkov výskumu v priemyselnej praxi v oblasti koncentrátov aditív, pigmentov a modifikátorov, štandardných a modifikovaných chemických vlákien ako i štandardných a špeciálnych analytických metód hodnotenia polymérnych systémov vrátane fólií a plastov.

  Spoločnosť sa tiež zaoberá projektovou prípravou, vývojom a dodávkou strojno-technologických zariadení, modernizáciou a zavádzaním nových výrob pre odvetvie chemických vlákien, ale aj iné oblasti použitia.

  Aktuality

  Vážení zákazníci a záujemci, oznamujeme Vám, že v termíne od 16.7.2016 do 31.07.2016 bude v našej spoločnosti celozávodná dovolenka.
  Vážení zákazníci a záujemci, oznamujeme Vám, že v termíne 24.12.2015 - 6.1.2016 je v našej firme plánovana odstávka výroby.
  25.9.2015 sa zúčastňujeme akcie "Noc výskumníkov" do ktorej sa po výzve zo strany organizátora, Slovenskej akadémie vied, zapojila naša spoločnosť s prezentáciou Ing. Janky Vnenčákovej na tému "Vlákna a textil pod Tatrami".
  Prezident SR, Andrej Kiska zavítal na Noc výskumníkov v Poprade!
  Vážení zákazníci a záujemci, oznamujeme Vám, že v termíne od 18.7.2015 do 02.08.2015 bude v našej spoločnosti celozávodná dovolenka.
  V dňoch 19. - 22. 5. 2015 sa VÚCHV, a.s. zúčastní Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa bude konať v areáli výstaviska Agrokomplex Nitra. Radi Vás privítame v našom stánku č.26 A v pavilóne M4.
  V 8.ročníku súťaži o cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2014“ v kategórii „Technologická inovácia“, získal náš ústav 2. miesto za súťažný návrh „ Laboratórna linka na povrchovú úpravu plazmou“.Cena bola prevzatá dňa 19.5.2015 počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre
  Spoločnosť sa zúčastní Medzinárodného veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať 29.9 – 3.10.2014.
  Vážení zákazníci a záujemci, oznamujeme Vám, že v termíne od 19.7.2014 do 03.08.2014 bude v našej spoločnosti celozávodná dovolenka.
  V dňoch 20. - 23. 5. 2014 sa VÚCHV, a.s. zúčastní Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa bude konať v areáli výstaviska Agrokomplex Nitra. Radi Vás privítame v našom stánku č. 3 v pavilóne M4.
  V priebehu mesiaca jún 2014 pre Vás pripravujeme spustenie nových internetových stránok spoločnosti. Sledujte www.vuchv.sk
  V kategórii „Technologická inovácia“ si dňa 21. 5. 2013 spoločnosti VÚCHV, a.s. a PR Krajné, s.r.o. prevzali z rúk ministra hospodárstva ocenenie Inovatívny čin roka 2012 za súťažný návrh „Komplexná linka spracovania na materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov“.

  KONTAKT

  Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. vo Svite

  Štúrova 2, 059 21 Svit (Areál Chemosvitu)


  IČO: 31714129, DIČ: 2020517642

  IČ DPH (VAT): SK2020517642

  fax:+421-52-7755 663

  E-mail: vuchv@vuchv.sk

  Tel: +421 -52- 7842162

  IBAN (€) : SK06 0200 0000 0000 0310 9562

  SWIFT BIC: SUBA SK BX


  Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, vložka 230/P

  Manažér predaja a marketingu

  Ing. Rastislav Dorušinec    E-mail:dorusinec@vuchv.sk

  Tel.: +421-52-7842 252   Mob.:+421-905 562 747